David Schwartz, ESQ
President

Partner

Patzik, Frank & Samotny, Ltd.

logo