David Schwartz, ESQ
Vice President

Partner

Patzik, Frank & Samotny, Ltd.

logo